GRE i GMAT test?

GRE i GMAT test ?

GRE I GMAT test jesu testovi engleskog i matematike koji se zahtevaju kada želite da se upišete na prestižne državne univerzitete ili biznis škole u svetu. Osim što pojačavaju samu aplikaciju, njihovo polaganje nije nimalo lako ,pa na neki način već znate da ste spremniji za Vaše studije. GRE i GMAT test se ne polažu zajedno. Uvek birate jedan od ta 2. Oba imaju svoje prednosti i mane pa na Vama je da odaberete koji biste lakše uradili.

GRE i GMAT test su standardizovani testovi i kao takvi mnogo ih je lakše pripremiti. Svakako da preporučujemo uslugu naših priprema ukoliko se odlučite na korak polaganja jednog od ova dva testa.

GMAT (Graduate Management Admission Test) je standardizovan test koji pomaže  poslovnim školama da procene sposobnost kandidata za dalje studije iz oblasti biznisa i  menadžmenta. Oni koji  postignu dobar rezultat na GMAT-u imaju veće šanse da upišu željeni fakultet, naročito u Americi, gde je ovaj ispit neophodan za većinu poslovnih škola.  Oko 1,900 poslovnih škola širom sveta koristi GMAT rezultate kao deo upisnog procesa. Takođe, ovaj test se korisiti za sve smerove markeiting, menadžmenta i generalno ekonomije na skoro pa svim boljim državnim i privatnim školama širom sveta. 

Delovi ispita 

GMAT ocenjuje verbalne, matematičke i analitičke veštine pisanja kandidata i traje oko četiri sata. Analitičko pisanje se sastoji iz dva zadatka – analize problema i analize argumenta i za svaki od eseja kandidati imaju po pola sata.
Kvantitativni deo  ima 37 pitanja iz oblasti analize podataka i rešavanja problema i traje 75 minuta.Verbalni  deo se sastoji od 41 pitanja iz oblasti razumevanja čitanja, kritičkog rasuđivanja i ispravke rečenica. Vreme koje imate na raspolaganju za ovaj deo ispita je 75 minuta.

Test se radi na kompjuteru koji podešava težinu pitanja prema prethodnom odgovoru kandidata, odnosno  što bolje/ lošije uradite prethodna pitanja, to će sledeća pitanja biti teža/lakša.

Rezultati 

Rezultati važe pet godina i izražava se posebno za pisanje (ocene od 1 do 6) i ostala dva dela testa (od 200 do 800 bodova). Kandidati takođe dobijaju procentualni rezultat koji se odnosi na ukupan poredak među ostalim kandidatima u svetu u  poslednje tri godine. Posle ispita je na raspolaganju nezvanični izveštaj koji navodi broj  bodova i procentualni rezultat za kvantitativni i verbalni deo. Zvanični rezultat testa koji ukljucuje sva tri dela ispita dostupan je za oko 20 dana. Kandidati koji su nezadovoljni rezultatima mogu da ponovo polažu test za 31 dan. Na test se  može izlaziti maksimalno pet puta godišnje.

Prijava za polaganje 

Polaganje ispita košta 250 američkih dolara i prijavljuje se online, na sajtu www.mba.com. Kandidati treba da otvore nalog na ovom sajtu i pripreme  karticu(Visa i sl.) za plaćanje ispita. Test se može polagati u ovlašćenim centrima širom sveta. Više ne postoji test u Beogradu za GMAT, ali moguće je u Tirani ili Skoplju. Ovaj ispit nije nimalo lako spremiti i priprema ne može biti kraća od 2 meseca ako ste već na dobrom nivou znanja engleskog jezika. (minimalno B2, poželjno C1).

Šta je GRE? 

GRE (Graduate Record Exam) je standardizovani test koji je obavezan za upis na većinu fakulteta širom sveta.Test se polaže na engleskom jeziku i sastoji se od 3 dela: Analytical Writing, Verbal i Quantitative sections.
Analytical Writing -U ovom delu testa meri se sposobnost kandidata da: iznosi složene ideje jasno i efektivno, obrazloži ideje sa relevantnim argumentima i primerima. preispita tvrdnje i prateće dokaze

Ovaj deo testa sastoji se iz dva odvojena, vremenski ograničena pisana zadatka: Analiza zadate teme – Ovaj zadatak procenjuje sposobnost kandidata da kritički razmišlja na zadatu temu iz svakodnevnog života i da jasno izrazi svoje mišljenje u pisanoj formi. Analiza zadatog argumenta – Ovaj zadatak procenjuje sposobnost kandidata da razume, analizira i procenjuje argumente i jasno izloži svoju procenu u pisanoj formi.


Verbal Section (Razumevanje teksta, poznavanje vokabulara i sposobnost kritičkog razmišljanja).U ovom delu testa meri se sposobnost kandidata da:Analizira tekst i izvlači zaključke na osnovu datog teksta; da zaključuje na osnovu nepotpunih informacija; prepozna način razmišljanja, stavove i pretpostavke autora; da razume i tumači značenje teksta kroz više nivoa, kao što su bukvalno, preneseno značenje ili namera autora.Odabere ključne delove teksta; razlikuje bitne od manje bitnih delova; sumira tekst; razume strukturu teksta.


Quantitative sections (Matematičko rasuđivanje)U ovom delu testa meri se sposobnost kandidata da: razume, interpretira i analizira matematičke podatke,rešava problem koristeći matematičke metode, primenjuje osnovne veštine i pojmove iz aritmetike, algebra, geometrije i statističke analize podataka. Za vreme izrade matematičkog dela testa dozvoljeno je korišćenje kalkulatora na ekranu, a u slučaju polaganja testa u pisanom obliku, kalkulator je obezbeđen od strane centra za testiranje.

Rezultati

  • Analitičko pisanje: od 0.0 do 6.0 bodova (mereno u intervalima od 0.5 bodova)
  • Razumevanje teksta, poznavanje vokabulara i sposobnost kritičkog razmišljanja: od 130 do 170 bodova (mereno u intervalima od 1 boda)
  • Matematičko rasuđivanje od 130 do 170 bodova (mereno u intervalima od 1 boda)
  • Kod GRE opšteg testa vi sami odlučujete koji rezultat ćete poslati školama. Ako smatrate da niste dali sve od sebe na dan ispita, uvek možete ponovo izaći na test i poslati samo one rezultate koje želite da škola vidi. Ova mogućnost je deo ScoreSelect opcije koja je dostupna jedino pri polaganju GRE testa. Šta više, GRE opšti test je jedini prijemni test koji dozvoljava da preskčete pitanja u okviru jednog dela, da se vratite u nazad i promenite odgovor i da u okviru jednog dela birate pitanja na koja želite prvo da odgovorite.
gra i gmat test
GRE ILI GMAT
Da li GMAT ili GRE?

Ovo sve zavisi od vaše procene vaših sposobnosti. Ukoliko vam više ide engleski preporuka je GRE, a ukoliko više matematika onda GMAT. U nastavku teksta pogledajte poređenje koje će vam olakšati ovu odluku : 
GRE vam može omogućiti prijem u diplomske škole i poslovne škole. GRE se sastoji uglavnom od verbalnih i kvantitativnih sekcija, čiji se rezultati boduju od 130 do 170. Takođe se sastoji od 60-minutne sekcije Analitičko pisanje sa dva eseja od po 30 minuta. Ovaj test traje 3,5 sata na papiru ili 3,75 sati ako se koristi na kompjuteru. Cena registracije za GRE je 205 USD.

GMAT vam može dati samo prijem za mastere poslovnih smerova, ne i za MBA. GMAT se sastoji od 2 glavne sekcije – verbalne i kvantitativne. Ona takođe ima 30-minutni analitički odeljak sa jednim esejem, 30-minutni odeljak Integrated Reasoning, ali njihovi rezultati su odvojeni i ne sabiraju se za ukupan GMAT rezultat. Bodovi GMAT rezultata mogu da variraju od 200 do 800. Ispit traje 3,5 sata i košta 250 dolara.
Oba testa su validna u narednih 5 godina od dana polaganja. 

GRE verbalna sekcija – Testira vašu sposobnost da razumete značenja reči, rečenica i celih tekstova; razumevanje odnosa između reči i među pojmovima. Pitanja koja se postavljaju sastoje se od jedne rečenice i šest odgovora. 

Testira vašu sposobnost da analizirate situaciju i dođete do zaključka; kao što su bukvalna, figurativna i autorska namera. Pitanja koja se postavljaju su pitanja sa višestrukim izborom odgovora sa pet mogućih izbora, od kojih morate odabrati jedan.
Testira vašu sposobnost da interpretirate i procenite informacije. Pitanja koja se postavljaju su u obliku pasusa, od kojih je oko 1-5 rečenica dugačkih sa nekoliko praznina. Morate izabrati prave odgovore među 5 odgovora koji biste ubacili umesto praznine,

Dok GMAT uključuje –


Ispravka Rečenice – GMAT testira vašu gramatiku i efikasne komunikacijske veštine. Pitanja koja se postavljaju će biti u obliku rečenica. Dio rečenice će biti podvučen. Moraćete odabrati pravu frazu među 5 izbora za zamjenu podcrtanog dijela.
Testira vašu sposobnost da analizirate situaciju i dođete do zaključka. Postaviće se niz pitanja na odlomku. Morate pažljivo pročitati sadržaj teksta i odabrati najbolji odgovor na svako pitanje.
Testira vaše sposobnosti razmišljanja. Morate analizirati informacije na kojima se pitanje zasniva, a zatim odabrati pravi odgovor.


Glavna razlika između ova dva ispita je da, dok GRE testira vaš vokabular, GMAT se više bavi gramatikom.
U Kvantitativnom delu (algebra, interpretacija podataka, geometrija, aritmetika, problemi sa rečima) je isti za oba ispita. Ali, format pitanja je različit za svaki ispit.

Pitanja kvantitativnog odeljka za GRE podeljena su u 4 kategorije – Kvantitativna pitanja za poređenje, Pitanja sa višestrukim izborom – Izaberite jedan izbor odgovora, Pitanja sa višestrukim izborom – Izaberite jedan ili više odgovora, Numerički izbor rešenja

Za GMAT, ovaj dio je podijeljen u 2 kategorije


Rješavanje problema
Dovoljnost podataka

Međutim, GMAT matematika je mnogo izazovnija od GRE. Takođe, dok od vas GRE traži da izaberete više odgovora, unesite ispravne vrednosti ili napravite kvantitativna poređenja, GMAT se fokusira na testiranje vaših veština rešavanja problema i takođe daje neka pitanja o dovoljnoj količini podataka.

Glavna razlika je u tome što vam GRE dozvoljava da koristite kalkulator dok GMAT ne, iako je matematika teža u GMAT-u!

Hajde da rezimiramo ono što ste do sada pročitali i da probate da vidite kako se ovo oslikava na vas: 
Ako ste fokusirani na poslovne programe (Marketing, Management, Business Administration) , GMAT bi vam najviše pomogao. Preko 6.000 master biznis programa na oko 1.700 univerziteta i organizacija širom svijeta prihvata GMAT ispit. 

GRE je dobra opcija ako i dalje razmišljate o izboru programa za sebe, ali sada želite da polažete ispit pošto su rezultati važeći 5 godina. Na taj način možete kasnije da izaberete ili Master ili MBA programe. 

GRE je dobra opcija ako je neverovatan vokabular engleskog jezika vaša snaga. GMAT ukoliko ste nadareni za matematiku.
Bez obzira šta odaberete, vaš cilj bi trebao biti da dobijete bodove koje službenici koji rade prijem na Univerzitete ne mogu ignorisati!
Srećno!

gre i gmat test
gre i gmat test
gre i gmat test

Zakaži konsultacije