Politika Privatnosti

SAT Agencija je posrednik pri upisivanju željenih srednjih škola i univerziteta širom sveta. U skladu sa prirodom našeg posla poštujemo privatnost naših klijenata i posetilaca sajta. 

U daljem tekstu se možete informisati o tome u kojim situacijama, za koje svrhe i na koji način SAT AGENCIJA obrađuje podatke o ličnosti. Mi poštujemo Vašu privatnost i Vaše podatke o ličnosti, te u želji da budemo u potpunosti usklađeni sa pravilima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti obaveštavamo svoje zaposlene, pretplatnike, korisnike i druga lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti. Bitno je da pre bilo kog unošenja pročitate politiku privatnosti, svako unošenje podataka će značiti da ste politiku privatnosti pročitali i da se slažete sa uslovima i pravilima u potpunosti. Takođe, ne možete da se pozovete na to da Vam je ova informacija ostala nepoznata.

Identitet i kontakt podaci rukovaoca

Rukovalac koji je zadužen za izvršavanje obaveza iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i odgovore na zahteve za ispunjenje prava lica na koje se podaci odnose, je: SAT AGENCY DOO, Adresa za prijem pošte: Bul. Ivana Crnojevića br. 54/4, Podgorica, Matični broj: 

Kontakt podaci lica kome se možete obratiti povodom zaštite podataka o ličnosti jeste Maša Dragašević, izvršni direktor SAT AGENCY DOO, putem [email protected] mejla ili +381652566653 broja telefona.

Svrha obrade, izvor podataka i pravni osnov za obradu

SAT Agencija prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti kako bi pružila usluge iz svoje ponude. U zavisnosti od vrste konkretne usluge, zavisiće i tačne vrste podataka koji se prikupljaju. Podatke SAT Agencija prikuplja direktno od svojih klijenata, njihovih roditelja ili staratelja ii to po pravilu na osnovu online upitnika, registracionih formi i newslettera. Tokom dalje saradnje potrebni lični podaci biće prikupljeni tokom razgovora sa konsultantima i zaposlenima SAT Agencije, iz dokumentacije koju je potrebno dostaviti u cilju pružanja usluga, ili na drugi način koji je prilagođen konkretnoj usluzi. Podatke koji su neophodni da bi određena usluga bila pružena obrađujemo na osnovu izvršavanja ugovora kao pravnog osnova. Kako bi usluga bila što više prilagođena jedinstvenim potrebama konkretnog klijenta, možete nam dostaviti i niz neobaveznih podataka, koje u tom slučaju obrađujemo na osnovu vašeg pristanka. Takođe, ukoliko pristanete, možete nam dostaviti i podatke o tome kako ste saznali za SAT Agenciju, ili druge slične podatke koje SAT Agencija koristi kako bi unapredila svoje usluge i komunikaciju sa klijentima. Posetioci sajta se takođe mogu na sajtu prijaviti da dobijaju newsletter, i ostaviti po želji druge kontakt podatke u svrhe informisanja o mogućnostima i opcijama za nastavak školovanja u inostranstvu. Svaki primalac ovakvih poruka može se odjaviti od daljeg prijema na odgovarajućem linku za odjavu koji se nalazi u svakoj od poruka. 

Primaoci podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti SAT Agencija može deliti sa partnerima sa kojima sarađuje kao što su univerziteti, škole jezika, zaposleni, angažovani zaposleni po osnovu ugovora o delu. Takođe, u okviru pružanja usluga, podaci o ličnosti će biti podeljeni sa obrazovnim institucijama, poput osnovih i srednjih škola ili fakulteta, u skladu sa dogovorom sa klijentom. Podacima o ličnosti pristup mogu imati i zaposleni ili lica angažovana po drugom osnovu poput IT kompanija koje održavaju sajt ili druge informacione sisteme.U cilju obrade i čuvanja podataka, analitike na web sajtu, kao i komunikacije sa svojim klijentima SAT Agencija koristi Google servise, poput Google Analitike, Google Workspace, Google Drive ili Zoom aplikacije. Za slanje newslettera i ostalih obaveštenja SAT Agencija koristi Get Response aplikaciju. 

Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Podatke o ličnosti prikupljamo ili direktno od lica čiji se podaci obrađuju ili preko drugih lica (na primer tako se prikupljaju podaci korisnika koji prate naše naloge na društvenim mrežama). Kada ne pribavlja podatke direktno od lica na koje se podaci odnose, Rukovalac se prethodno informiše o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da te podatke prosledi Rukovaocu. Lice koje ustupa podatke, dužno je da lica na koja se podaci odnose informiše o svim bitnim aspektima obrade, odnosno da ta lica uputi da se upoznaju sa ovim Obaveštenjem.

Kako čuvamo Vaše podatke?

Podatke o ličnosti čuvamo u svojim internim evidencijama, u papirnom i/ili elektronskom obliku u odnosu na koje primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg zakona. 

Rok čuvanja podataka o ličnosti tj. kriterijumi za njegovo određivanje

Reglativa koja je trenutno na snazi je Direktiva 2002/58/CE – “koja se tiče obrađivanja ličnih podataka i zaštite privatnosti u elektronskom komunikacionom sektoru“ Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27.aprila 2016.godine. U skladu sa Uredbom EU 2016/679 Evropskog parlamenta o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i njihovom kretanju, SAT Agencija poštuje evropsko (GDPR) i nacionalno zakonodavstvo. Svi lični podaci koje podelite sa nama mogu biti obrisani nakon vašeg upisa srednje škole, škole jezika, studija ili kursa, odnosno kada Vi to zatražite. SAT Agencija se pridržava strogih kodeksa svetskih univerziteta i neće deliti vaše podatke sa medijima, klijentima ili zainteresovanim stranama, osim sa obrazovnim institucijama, roditeljima i ovlašćenim licima. Politika privatnosti se primjenjuje na sve lične podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, direktno ili putem svojih partnera.

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu

Podaci o ličnosti se obrađuju u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Evropi, kao i na Google serverima. Takođe, ovi podaci mogu biti prosleđeni željenim obrazovnim institucijama koje se nalaze po celom svetu radi aplikacije na programe studija ili srednjih škola.

„KOLAČIĆI“

Tehnički kolačići se upotrebljavaju isključivo sa ciljem da omoguće prenos komunikacije na elektronskoj komunikacionoj mreži, ili ukoliko je to strogo neophodno za pružaoca usluge informacionog društva, koje to izričito traži od ugovorne strane ili korisnika u cilju pružanja navedenih usluga. Analitički kolačići mogu biti izjednačeni sa tehničkim kolačićima ukoliko ih direktno koristi menadžer Web sajta za prikupljanje svih informacija o broju posetilaca i obrascu poseta web sajtu. 

Pravo lica na koje se podaci odnose

Bilo koje lice na koje se podaci koje obrađujemo odnose ima pravo da zahteva od SAT Agencije da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka; pravo na uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose;pravo na ispravku i dopunu pogrešnih ili nepotpunih podataka, u bilo koje vreme; pravo na brisanje, kome se može udovoljiti u skladu sa zakonskim uslovima, odnosno kada: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.

Izmene u odnosu na trenutnu politiku privatnosti

Rukovalac zbirke ličnih podataka redovno proverava politiku privatnosti i bezbednosti, i ako je neophodno razmatra istu u skladu sa izmenama zakona, organizacijom ili u skladu sa tehnološkom evolucijom. Sve promene navedene politike biće objavljene na ovoj stranici.

Pravo da se podnese pritužba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Lice ima pravo na pritužbu Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U nastavku su kontak podaci:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147, (Hotel „Best Western Premier“ – Congress Center)

Savet – tel/fax: +382 20 634 883

Direktor – tel/fax: +382 20 634 884

Zaštita ličnih podataka – tel: +382 20 634 894, +382 20 623 863

Slobodan pristup informacijama – +382 20 621 506

E-mail: [email protected].